Scientific Organizing Committee:


Rong-Gen Cai, ITP, China
Pisin Chen, NTU, Taiwan
Richard Easther, U. Auckland, New Zealand
Xiao-Gang He, NTU, Taiwan
Sang Pyo Kim, Kunsan Nat'l U., Korea
Misao Sasaki, IPMU, Japan

Xerxes Tata, U. Hawaii, USA
Raymond Volkas, U. Melbourne, Australia
Bin Wang, YZU, China
Jun'ichi Yokoyama, RESCEU, U. Tokyo, Japan


Local Organizing Committee:


Xiao-Mei Kuang
Yunqi Liu
Yen Chin Ong
Bin Wang
Jian-Pin Wu
Rui-Hong Yue
Hua-Bi Zeng
Kang Zhou